1. lékařská fakulta Univerzita Karlova 1. lékařská fakulta Univerzita Karlova Radiodiagnostická klinika 1. LF UK a VFN
skins 02.03.2017

Úvod

Představujeme Radiodiagnostickou kliniku 1. LF UK a VFN

Radiodiagnostická klinika 1. LF UK a VFN je v současné době největší klinikou tohoto druhu u nás. Na klinice pracuje cca 110 zaměstnanců (z toho cca 50 lékařů) a vybavení tvoří například 45 rentgenových přístrojů, 3 počítačové tomografy (CT), 2 přístroje pro vyšetření magnetickou rezonancí (MR - 1,5T a 3T), 5 ultrazvukových přístrojů, 1 angiografický komplet a 2 mamografy.


Činnost kliniky zahrnuje kromě nukleární medicíny celou oblast diagnostického zobrazování, včetně intervenční radiologie.


Kliniku tvoří 17 pracovišť a oddělení, které vyšetří ročně přibližně 100 tisíc pacientů a provedou cca 125 tisíc vyšetření.

Detašovaná rentgenová pracoviště poskytují služby především pro pacienty jednotlivých klinik a oddělení, v jejichž budovách jsou umístěna, většina pracovišť však provádí vyšetření i pro ambulantní pacienty mimo nemocnici.


Některá specializovaná oddělení však provádí vyšetření i pro celou Českou republiku (Neuroradiologické oddělení, CT pracoviště, Angiografické pracoviště, Centrum diagnostiky chorob prsu).


Součástí Radiodiagnostické kliniky jsou i radiodiagnostická pracoviště Fakultní polikliniky.


Jedním z hlavních úkolů současného vedení kliniky je postupná modernizace přístrojového vybavení.

Byla dokončena digitalizace a VFN tak pracuje v bezfilmovém provozu. Systémem ePACS je možné posílat obrazy vyšetření do nejdůležitějších nemocnic v ČR. Ve spolupráci s naší klinikou byl uveden do provozu přístroj pro pozitronovou emisní tomografii (PET-CT).


Díky pomoci americké nadace pana Vaska Polaka a jeho rodiny se obměňují průběžně také přístroje v Centru diagnostiky chorob prsu tak, aby centrum zůstávalo jedním z nejmodernějších u nás.


Činnost kliniky charakterizuje úzká spolupráce s ústavy, klinikami a odděleními 1. lékařské fakulty UK a VFN nejen klinických, ale i teoretických oborů (především v léčebně preventivní péči, ale i na poli vědy, výzkumu a pedagogické práce).

Radiodiagnostická klinika zabezpečuje výuku studentů v magisterském studiu Všeobecného a zubního lékařství v předmětu Radiodiagnostika a Radiodiagnostika a nukleární medicína (IV. ročník) a v bakalářském studiu (II. ročník) Všeobecná sestra a Porodní asistentka (předmět Radiologie a nukleární medicína). Z volitelných předmětů vyučujeme předměty Zobrazovací metody v klinické praxi v letním semestru a Interpretace zobrazovacích metod v zimním semestru, jež slouží k prohloubení znalostí zobrazovacích metod absolventů studia lékařství. Nově byl zaveden volitelný e-learningový předmět Propedeutika zobrazovacích metod, určený pro studenty 3. ročníku Všeobecného lékařství. Dále učitelé kliniky vedou stáže a semináře v dalších předmětech (chirurgie, biofyzika, interní lékařství) a účastní se jako členové komisí Státních závěrečných zkoušek.

Klinika řeší řadu výzkumných projektů zaměřených především na diagnostiku a léčení nádorů (prsu, jater), onemocnění CNS, vyšetřování magnetickou rezonancí a intervenční radiologii.


Je školícím pracovištěm postgraduálního vzdělávání (v oborech Radiologie a zobrazovací metody, Neuroradiologie a Intervenční radiologie).


Učitelé kliniky jsou školiteli v doktorandských postgraduálních programech. 5 lékařů má titul Ph.D., 3 lékaři CSc., na klinice jsou 3 docenti a 3 profesoři.

 

 

Chcete-li nahlédnout do historie kliniky, podívejte se prosím ZDE.