1. lékařská fakulta Univerzita Karlova 1. lékařská fakulta Univerzita Karlova Radiodiagnostická klinika 1. LF UK a VFN
skins 09.04.2013

Úvod

Představujeme Radiodiagnostickou kliniku 1. LF UK a VFN


Radiodiagnostická klinika 1. LF UK a VFN je v současné době největší klinikou tohoto druhu u nás. Na klinice pracuje zhruba 110 zaměstnanců (z toho cca 42 lékařů) a vybavení tvoří například 45 rentgenových přístrojů, 3 počítačové tomografy (CT), 2 přístroje pro vyšetření magnetickou rezonancí (MR), 5 ultrazvukových přístrojů, 1 angiografický komplet a 3 mamografy.

Činnost kliniky zahrnuje kromě nukleární medicíny celou oblast diagnostického zobrazování, včetně intervenční radiologie.

Kliniku tvoří 17 pracovišť a oddělení, které vyšetří ročně přibližně 100 tisíc pacientů a provedou zhruba 125 tisíc vyšetření.


Detašovaná rentgenová pracoviště poskytují služby především pro pacienty jednotlivých klinik a oddělení, v jejichž budovách jsou umístěna, většina pracovišť však provádí vyšetření i pro ambulantní pacienty mimo nemocnici.

Některá specializovaná oddělení však provádí vyšetření i pro celou Českou republiku (Neuroradiologické oddělení, CT pracoviště, Angiografické pracoviště, Centrum diagnostiky chorob prsu).

Součástí Radiodiagnostické kliniky jsou i radiodiagnostická pracoviště Fakultní polikliniky.

Jedním z hlavních úkolů současného vedení kliniky je postupná modernizace přístrojového vybavení.


Byla dokončena digitalizace a VFN tak pracuje v bezfilmovém provozu. Systémem ePACS je možné posílat obrazy vyšetření do nejdůležitějších nemocnic v ČR. Ve spolupráci s naší klinikou byl uveden do provozu přístroj pro pozitronovou emisní tomografii (PET-CT).

Díky pomoci americké nadace pana Vaska Polaka a jeho rodiny se obměňují průběžně také přístroje v Centru diagnostiky chorob prsu tak, aby centrum zůstávalo jedním z nejmodernějších u nás.

V roce 2012 byl uveden do provozu nový CT přístroj pro kardiologii a plánuje se obměna CT přístroje pro centrální pracoviště.


Činnost kliniky charakterizuje úzká spolupráce s ústavy, klinikami a odděleními 1. lékařské fakulty UK a VFN nejen klinických, ale i teoretických oborů (především v léčebně preventivní péči, ale i na poli vědy, výzkumu a pedagogické práce).

Radiodiagnostická klinika zabezpečuje výuku studentů v magisterském studiu Všeobecného a zubního lékařství v předmětu Radiodiagnostika a Radiodiagnostika a nukleární medicína (IV. ročník) a v bakalářském studiu (II. ročník) Všeobecná sestra (předmět Radiologie a nukleární medicína). Z volitelných předmětů vyučujeme v českém jazyce předmět Zobrazovací metody v klinické praxi a jeho obdobu v anglickém jazyce New Imaging Methods in Clinical Practice, jež slouží k prohloubení znalostí zobrazovacích metod absolventů studia lékařství. Dále učitelé kliniky vedou stáže a semináře v dalších předmětech (chirurgie, biofyzika, interní lékařství) a účastní se jako členové komisí Státních závěrečných zkoušek.


Klinika řeší řadu výzkumných projektů zaměřených především na diagnostiku a léčení nádorů (prsu, jater), onemocnění CNS, vyšetřování magnetickou rezonancí a intervenční radiologii.

Je školícím pracovištěm postgraduálního vzdělávání (v oborech Radiologie a zobrazovací metody, Neuroradiologie a Intervenční radiologie).

Učitelé kliniky jsou školiteli v doktorandských postgraduálních programech. 4 lékaři mají titul Ph.D., 4 lékaři CSc., na klinice jsou 3 docenti a 2 profesoři.


Chcete-li nahlédnout do historie kliniky, podívejte se prosím ZDE.