1. lékařská fakulta Univerzita Karlova 1. lékařská fakulta Univerzita Karlova Radiodiagnostická klinika 1. LF UK a VFN
skins 08.09.2020

Úvod

  Představujeme Radiodiagnostickou kliniku 1. LF UK a VFN

Radiodiagnostická klinika 1. LF UK a VFN je v současné době jednou z největších klinik tohoto druhu u nás. Poskytujeme kompletní spektrum radiologických zobrazovacích metod. Činnost kliniky zahrnuje kromě diagnostického zobrazování také intervenční radiologii vaskulární i nevaskulární. Vedle rentgenových přístrojů máme k dispozici 3 počítačové tomografy (CT), 2 magnetické rezonance, (MR 1,5T a MR 3T), 5 ultrazvukových přístrojů, 1 angiografický komplet a 2 mamografy. Ve spolupráci s lékaři naší kliniky jsou pacienti vyšetřováni na přístroji PET/CT, což je hybridní přístroj, který sestává z části PET (pozitronová emisní tomografie) a CT, tímto propojuje nukleární medicínu a radiologii.
Radiodiagnostická klinika je plně digitalizovaná a pracuje v bezfilmovém provozu. Systémem ePACS je možné posílat obrazy vyšetření do řady dalších nemocnic v ČR a naopak z těchto zařízení snímkovou dokumentaci přijímat.

Kliniku tvoří 17 pracovišť a oddělení, která vyšetří ročně přibližně 100 tisíc pacientů a provedou cca 125 tisíc vyšetření. Vzhledem k uspořádání nemocnice detašovaná rentgenová pracoviště poskytují služby především pro pacienty jednotlivých klinik a oddělení, v jejichž budovách jsou umístěna, většina pracovišť však provádí vyšetření i pro ambulantní pacienty mimo nemocnici.

Některá specializovaná pracoviště poskytují vyšetření pro pacienty z celé České republiky (Neuroradiologické oddělení, CT pracoviště, Angiografické pracoviště, Centrum diagnostiky chorob prsu).

Součástí Radiodiagnostické kliniky jsou i radiologická pracoviště Fakultní polikliniky VFN.

Jednou z hlavních priorit kliniky je poskytovat pacientům péči na vysoké úrovni, s čímž je spojená mimo jiné další postupná modernizace přístrojového vybavení.

Činnost kliniky charakterizuje úzká spolupráce s dalšími ústavy, klinikami a odděleními 1. lékařské fakulty UK a VFN nejen klinických, ale i teoretických oborů především v léčebně preventivní péči, ale i na poli vědy, výzkumu a pedagogické práce.

Radiodiagnostická klinika zabezpečuje výuku českých a zahraničních studentů v magisterském studiu Všeobecného a zubního lékařství v předmětu Radiodiagnostika a Radiodiagnostika a nukleární medicína (IV. ročník) a v bakalářském studiu (II. ročník) Všeobecná sestra a Porodní asistentka (předmět Radiologie a nukleární medicína). Nově byl do výuky zaveden e-learningový předmět Propedeutika zobrazovacích metod, určený pro studenty 3. ročníku Všeobecného lékařství. Z volitelných předmětů vyučujeme předměty Zobrazovací metody v klinické praxi v letním semestru a Interpretace zobrazovacích metod v zimním semestru, jež slouží k prohloubení znalostí zobrazovacích metod absolventů studia lékařství. Nabízíme studentům také řadu extrakurikulárních aktivit. Pedagogičtí pracovníci kliniky vedou stáže a semináře rovněž v dalších předmětech, které mají průnik do zobrazovacích metod (chirurgie, biofyzika, interní lékařství) a účastní se jako členové komisí Státních závěrečných zkoušek.

V rámci postgraduální výuky nabízíme kurzy a stáže na našem akreditovaném pracovišti pro lékaře zapsané v základním specializačním oboru Radiologie a zobrazovací metody a pro lékaře před nástavbovou atestací Intervenční radiologie a Vaskulární intervenční radiologie.

Klinika řeší několik výzkumných projektů a grantů zaměřených na diagnostiku a léčbu onemocnění CNS, vysoce je hodnocen především výzkum v oblasti roztroušené sklerózy. Dále se podílíme na výzkumu v onkologii (nádory prsu, prostaty, gynekologické nádory).

Lékaři z Radiodiagnostické kliniky jsou členy oborové rady doktorandského postgraduálního programu Zobrazovací metody v lékařství, Neurovědy a Lékařská biofyzika. V těchto oborových radách máme také několik školitelů a studentů.

 

 

Chcete-li nahlédnout do historie kliniky, podívejte se prosím ZDE.